Informace k organizaci zápisu k základnímu vzdělávání

Organizace zápisu:

Zápis k základnímu vzdělávání se uskuteční v období od 1. do 20. dubna 2021 distanční formou bez přítomnosti dětí.

Zápis se týká dětí, které dovrší šesti let do 31. 8. 2021 a také dětí, které měly odloženu školní docházku o jeden školní rok (letos měly přijít k zápisu podruhé).

Zapsáno může být i dítě, které dovrší šesti let věku po 31. 8. 2021. Pokud dítě dosáhne 6 let v době od 1. 9. do 31. 12. 2021, je nutné doložit k zápisu doporučení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC). Pokud dítě dosáhne šesti let v době od 1. 1. do 31. 8. 2022, je nutné doložit navíc doporučení odborného lékaře.

Zákonní zástupci mají právo přihlásit své dítě k zápisu k základnímu vzdělávání do kterékoli základní školy dle vlastního uvážení.

Zákonný zástupce doloží k zápisu:

 • Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (ke stažení zde: docx, pdf)
 • Informace zákonného zástupce při zápisu (ke stažení zde: docx, pdf)
 • Prohlášení zákonného zástupce zapisovaného dítěte (ke stažení zde: docx, pdf)
 • kopii průkazu totožnosti zákonného zástupce (občanského průkazu nebo pasu a povolení k pobytu);
 • kopii rodného listu dítěte;
 • v případě dítěte po odkladu školní docházky, kopii Rozhodnutí o odkladu školní docházky.

Zákonný zástupce doloží k odkladu:

 • Žádost o odklad povinné školní docházky (ke stažení zde: docx, pdf)
 • Prohlášení zákonného zástupce k odkladu (ke stažení zde: docx, pdf)
 • kopii průkazu totožnosti zákonného zástupce (občanského průkazu nebo pasu a povolení k pobytu);
 • kopii rodného listu dítěte;
 • originál doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra) – nejpozději do 31. 7. 2021;
 • originál doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa – nejpozději do 31. 7. 2021.

Forma podání dokumentů:

 1. a) Poštou nebo v obálce přímo do poštovní schránky u vstupu do budovy školy.
 2. b) Datovou schránkou na: q3umnve
 3. c) E-mailem pouze s elektronickým podpisem na: reditel@zskomenskeho.cz.

Dokumenty v tištěné podobě je možno si vyzvednout v kanceláři školy.

Podané Žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání budou vedeny pod registračním číslem, které bude zákonnému zástupci sděleno e-mailem. Žádáme zákonné zástupce o úplné vyplnění všech dokumentů s uvedením funkční emailové adresy, telefonního čísla a speciálních vzdělávacích potřeb dítěte.

Nejpozději v pátek 30. 4. 2021 bude na webu školy a ve vývěsce na budově školy zveřejněno Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání, kde budou uvedena registrační čísla přijatých dětí.

Kritéria přijetí dítěte do 1. ročníku:

 1. Děti s trvalým pobytem ve spádové oblasti Základní školy, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace.
 2. Děti s trvalým pobytem mimo spádovou oblast školy, jejichž sourozenec je již žákem školy.
 3. Los

Počet žáků, které je možné přijmout: budou otevřeny maximálně 2 třídy s nejvyšším celkovým počtem 50 žáků (25 žáků na třídu).

V případě nejasností mě neváhejte kontaktovat na tel. čísle 727 956 651 nebo emailem na: reditel@zskomenskeho.cz.

Mgr. Milan Budín – ředitel školy

Ke stažení: Desatero pro rodiče

Kalendář akcí