Školní poradenské pracoviště

Naše školní poradenské pracoviště poskytuje poradenské služby žákům, zákonným zástupcům a učitelům školy; tyto služby jsou zaměřeny na práci s riziky, která mohou ovlivňovat průběh vzdělávání a osobní dráhu žáků. Takovými riziky jsou např. školní neúspěšnost, různé druhy speciálních vzdělávacích potřeb, sociálně patologické jevy, kulturní odlišnost, sociální vyloučenost prostředí, ze kterého dítě přichází do školy.

Pracovníci školského poradenského pracoviště