Školní klub

Školní klub je v provozu ve dnech školního vyučování, během prázdnin je ŠK mimo provoz.

Odpolední provoz: po skončení vyučování od 12:35 do 16:00 hod.

Odpolední provoz: paní vychovatelky přebírají žáky od učitelů po ukončení vyučování 5. vyučovací hodinou v šatnách. Žáci na základě přihlášky jdou na oběd společně pod pedagogickým dohledem vychovatelky ŠK nebo jdou na oběd sami. Po obědě se vracejí do školního klubu a realizují plánované činností v oddělení a kroužcích ŠK. Žáci, kteří nechodí na oběd v doprovodu vychovatelky ŠK, přicházejí do školního klubu sami a klub je pro ně otevřen od 13:00 hod.

Žákům jsou zde nabízeny pravidelné i nepravidelné volnočasové aktivity.

Činnost je realizována podle měsíčních plánů, které jsou zveřejněny na webu školy. Komunikace probíhá e-mailem, telefonicky, prostřednictvím SMS zpráv, případně osobně v termínech po předchozí domluvě.

Pravidelné akce:

Bruslení

Filmová představení v Kině Nadsklepí – jedenkrát za měsíc ve středu 3. týden. Platba 80,- za jedno představení.

Tělocvična Slavia – netradiční sportovní aktivity (lezecká stěna, airtrack,..), 1x za měsíc, termín bude upřesněn, zajišťují vychovatelky ŠK ve spolupráci s vedoucím tělocvičny p. Králem. Platba 30,- za jednu akci.

Ve školním roce 2023/2024 nabízíme kroužky uvedené v seznamu kroužků školního klubu a kroužek ve spolupráci se Střediskem volného času Šipka kroužek „Bez kola to nejde“ pro přihlášené děti – čtvrté pondělí v měsíci, platba 150,- Kč za školní rok.

Odchod dětí ze ŠK

Žáci odcházejí ze školního klubu dle informací uvedených na přihlášce.

Vychovatelka může žáka propustit samotné ze ŠK pouze na základě informací zákonných zástupců na přihlášce žáka do ŠK nebo na základě písemné žádosti podané předem (opatřené časem odchodu, datem a podpisem zákonných zástupců přebírající za žáka plnou zodpovědnost). Na telefonické žádosti o uvolnění žáka nebude brán zřetel.

Úplata za zájmové vzdělávání ve ŠD

Úplata 500,- Kč za pololetí je splatná do 25. dne měsíce září a měsíce února, přičemž se platí na účet školy 27-1499550267/0100 (do zprávy pro příjemce platby uveďte prosím celé jméno žáka a účel platby) nebo výjimečně v hotovosti třídní učitelce nebo vychovatelce ŠK.

Kontakt

Vedoucí vychovatelka školní družiny a školního klubu:

Šárka Stavjaníková, stavjanikova@zskomenskeho.cz, 602 694 772

Vychovatelka školního klubu

Bc. Zuzana Havlíková, tel.: 601 337 151, e-mail: havlikova@zskomenskeho.cz

Kalendář akcí