Projekt Euro

logo-eu-projekt2

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Projektem Euro realizujeme část průřezového tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Je určen pro žáky 2. stupně a propojuje učivo předmětů zeměpis, dějepis, výchova k občanství, český jazyk, cizí jazyk, výtvarná a tělesná výchova. Realizace projektu je rozplánována do pěti vyučovacích hodin a uskuteční se v kmenových třídách, odborných pracovnách a tělocvičně pod vedením pedagogů 2. stupně.

Projekt umožňuje žákům seznámit se s našimi sousedy v Evropě, poznat místa, události a artefakty v různých evropských zemích, zvyky a tradice národů Evropy, seznámit se s klíčovými mezníky evropské historie a integrace.

Žáci 2. stupně jsou rozděleni vyučujícími do 20 skupin. Ve skupině jsou zastoupeni vždy žáci od 6. do 9. ročníku. Při rozdělování zohledňujeme schopnosti a dovednosti jednotlivých žáků tak, aby vznikly relativně stejně vyvážené skupiny. Každá skupina představuje jeden členský stát Evropské unie. V čele skupiny stojí prezident či král, kterým je žák devátého ročníku. Zemi, které bude vládnout, si vylosuje týden před uskutečněním projektu. I ostatní žáci jsou předem informováni o chystaném projektu, aby se mohli na tento den připravit. Dozví se, kterou zemi reprezentují. Žáci si přinesou oblečení v národních barvách dané země a celá skupina si připraví vlajku a arch se základními zeměpisnými a historickými informacemi. Žáci si během dne vyzkouší deset různých aktivit, kdy každá z nich bude zastávkou v jedné evropské zemi, nebo to bude aktivita charakteristická pro celou Evropskou unii.

Cíle projektu:

  • Žáci rozvíjí a integrují základní vědomosti o členských státech Evropské unie
  • Kultivují postoje k Evropě jako širší vlasti
  • Rozvíjí schopnost srovnávat projevy kultury v evropském kontextu, nacházejí společné znaky a odlišnosti
  • Podporujeme u žáků pozitivní postoje k tradičním evropským hodnotám
  • Prohlubujeme u žáků vědomosti potřebné k pochopení souvislostí evropských kořenů
  • Žáci rozšiřují a prohlubují dovednosti potřebné pro orientaci v evropském prostředí
  • Vedeme je k poznání a pochopení života a díla významných Evropanů

 

Projekt EURO – 2017

Kalendář akcí