Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Kompletní verzi ŠVP ZV najdete ke stažení zde.

Učební plán

1. Povinné vyučovací předměty na 1. stupni

  

Vzdělávací

oblast

  

Vyučovací

předmět

 

Ročník Celková 

časová

dotace na předměty

Z toho 

DČD*

  

1.

  

2.

  

3.

  

4.

  

5.

Jazyk a jazyková 

komunikace

Český jazyk 

a literatura

9 (2) 10 (2) 9 (2) 7 (2) 8 (2) 43 10
Anglický jazyk 1 (1) 1 (1) 3 3 3 11 2
Matematika a její aplikace Matematika 4 4 5 (1) 5 (1) 5 (1) 23 3
Informatika Informatika 1 1 2 0
Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět 2 2 2 3 (1) 3 11 0
Umění a kultura Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 0
Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 7
Člověk a zdraví Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10 0
Člověk a svět práce Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 5 0
Celková povinná časová dotace 21 22 24 25 26 118 16

* Disponibilní časová dotace

Poznámky k učebnímu plánu
  • V souladu se zaměřením školy je výuka Anglického jazyka zařazena již od 1. ročníku jako povinný předmět, a to v 1. ročníku a ve 2. ročníku s časovou dotací 1 hodiny a od 3. ročníku s časovou dotací 3 hodiny.
  • Ve vyučovacím předmětu Pracovní činnosti je realizován vzdělávací obsah vzdělávací oblasti Člověk a svět práce, který je rozdělen na čtyři povinné tematické okruhy Práce s drobným materiálem, Konstrukční činnosti, Pěstitelské práce, Příprava pokrmů.
  • Povinná výuka plavání je zařazena ve 3. a ve 4. ročníku v rozsahu 20 hodin za školní rok.

2. Povinné vyučovací předměty na 2. stupni

  

Vzdělávací oblast

  

Vyučovací předmět

 

Ročník Celková 

časová

dotace na předměty

Z toho 

DČD*

6. 7. 8. 9.
Jazyk a jazyková 

komunikace

Český jazyk 

a literatura

5 (1) 5 (1) 5 (1) 5 (2) 20 5
Anglický jazyk 4 (1) 3 3 3 13 1
Další cizí jazyk 2 (2) 2 (2) 2 (2) 6 0
Matematika a její 

aplikace

Matematika 5 (1) 5 (1) 5 (1) 5 (2) 20 5
Informatika Informatika 1 1 1 1 4 0
Člověk a společnost 

 

Dějepis 2 2 2 (1) 2 8 1
Výchova 

k občanství

1 1 1 3
Člověk a příroda 

 

 

 

Fyzika 2 1 2 2 (1) 7   

5

 

Chemie 2 2 (1) 4
Přírodopis 2 2 (1) 2 1 7
Zeměpis 2 2 1 2 (1) 7
Umění a kultura 

 

Hudební výchova 1 1 1 3

0

Výtvarná výchova 2 1 2 1 6
Člověk a zdraví 

 

Výchova ke zdraví 1 1 1 (1) 3 1
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Člověk a svět práce Svět práce 1 1 1 3 0
Celková povinná časová dotace 30 30 32 30 122 18

* Disponibilní časová dotace

  •  

Kalendář akcí