Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Kompletní verzi ŠVP ZV najdete ke stažení zde.

Učební plán

a) Učební plán 1. stupně

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník Celková časová dotace na předměty Z toho  

DČD*

 1.

2.  3.   4.

5. 

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyka literatura

9

10 9 7

7

42

9

Anglický jazyk

1

1 3 3 3 9  2
Matematika a její aplikace Matematika

4

4 4 5 5 22

2

Informační a komunikační technologie Informatika

1

1

 0
Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět

2

2 2 3 4 13

1

Umění a kultura Hudební výchova

1

1 1 1 1

5

 0
Výtvarná výchova

1

1 1 2 2

7

Člověk a zdraví Tělesná výchova

2

2 3 3 2 12

2

Člověk a svět práce Pracovní činnosti

1

1 1 1 1

5

 0
Celková povinná časová dotace

21

22 24 25 26 118

16

* Disponibilní časová dotace

Poznámky k učebnímu plánu
 • Z disponibilní časové dotace je využito 16 hodin k posílení jednotlivých vzdělávacích oblastí, z toho 2 hodiny pro výuku tělesné výchovy (výuky plavání)
 • V souladu se zaměřením školy je výuka Anglického jazyka zařazena již od 1. ročníku jako povinný předmět, a to v 1. ročníku a ve 2. ročníku s časovou dotací 1 hodiny a od 3. ročníku s časovou dotací 3 hodiny.
 • Ve vyučovacím předmětu Pracovní činnosti je realizován vzdělávací obsah vzdělávací oblasti Člověk a svět práce, který je rozdělen na čtyři povinné tematické okruhy Práce s drobným materiálem, Konstrukční činnosti, Pěstitelské práce, Příprava pokrmů.
 •  Povinná výuka plavání je zařazena ve 3. a ve 4. ročníku.
 •  Průřezová témata jsou začleněna jako integrativní součást realizovaných vzdělávacích obsahů ve všech ročnících, viz tabulky str. 13 – 17.

b) Povinné vyučovací předměty na 2. stupni

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět

Ročník

Celková časová  dotace na předměty Z toho  

DČD*

 6.  7.  8.  9.
Jazyk a jazyková komunikace Český jazyka literatura

5

5 5 5 20

5

Anglický jazyk

4

3 3 3 13  1
Další cizí jazyk

2 2 2 6

6

Matematika a její aplikace Matematika

5

5 5 5 20

5

Informační a komunikační technologie Informatika

1

1

 
Člověk a společnost Dějepis

2

2 2 2

8

1

Výchova k občanství

1

1 1 1

4

Člověk a příroda Fyzika

1

2 2 2

7

4
Chemie

2 2

4

Přírodopis

2

2 2 1

7

Zeměpis

2

2 1 2

7

Umění a kultura Hudební výchova

1

1 1 1

4

 
Výtvarná výchova

2

1 2 1

6

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví

1

1 1

3

1

Tělesná výchova

2

2 2 2

8

Člověk a svět práce Svět práce

1

1 1 1

4

1

Celková povinná časová dotace

30

30 32 30 122

24

* Disponibilní časová dotace

Poznámky k učebnímu plánu
  • Z disponibilní časové dotace je využito 18 hodin k posílení jednotlivých vzdělávacích oblastí, 6 hodin pro Další cizí jazyk.
  • Ve vyučovacím předmětu Svět práce jsou realizovány tyto tematické okruhy vzdělávací oblasti Člověk a svět práce:
   • Příprava pokrmů v 6. ročníku,
   • Práce s laboratorní technikou v 7. ročníku,
   • Svět práce v 8. a 9. ročníku.
  • Průřezová témata jsou začleněna jako integrativní součást realizovaných vzdělávacích obsahů ve všech ročnících, viz tabulky str. 13 – 17.