Naše škola

Naše škola má sídlo v krásné historické budově v centru města Kroměříž. Vyučování probíhá v moderních učebnách vybavených interaktivními tabulemi a multimediální počítačovou technikou.  Praktické dovednosti si žáci upevňují v odborných pracovnách – učebna informatiky, cizích jazyků, chemie a fyziky, přírodopisu, hudební výchovy, výtvarná výchova, keramická dílna, cvičná kuchyně, tělocvična a venkovní hřiště s umělým povrchem.
Ve všech ročnících vyučujeme podle našeho Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Most do života. Anglický jazyk vyučujeme již v 1. ročníku.
Součástí školy je školní družina, školní klub a školní jídelna. Školní družinu mohou navštěvovat žáci 1. stupně. Vychovatelky doprovází děti na oběd do školní jídelny a potom nabízí dětem pestrý program. Ve školní jídelně je zaveden čipový systém objednávky obědů. Kromě běžných vyučovacích hodin probíhá výuka formou projektových dnů, exkurzí, výletů atd.

Motto

… Jsme mostem spojujícím učitele, děti, rodiče i veřejnost, všestranný rozvoj osobnosti s rozvíjením individuálního talentu, teorii s praxí, přírodní zákony s technikou, uznávané mravní hodnoty s demokratickými občanskými postoji, zdravý způsob života s kulturním a estetickým vnímáním …

Uvedené motto vyjadřuje základní filozofii školního vzdělávacího programu.

Zaměření školy aneb co chceme

Poskytnout svým žákům kvalitní základy všeobecného vzdělání využitelné pro další studium i pro životní praxi.

Cíleně utvářet a rozvíjet klíčové kompetence žáků nezbytné pro život.

Zařadit výuku cizích jazyků jako prioritu ve výchovně-vzdělávací práci školy, a tím navázat na tradici školy. Výuku prvního cizího jazyka zahajujeme již v 1. ročníku a druhého cizího jazyka od 7. ročníku.

Být nadále „Školou podporující zdraví“. Projekt Škola podporující zdraví se opírá o tři pilíře – 1. pilíř: Pohoda prostředí, 2. pilíř: Zdravé učení, 3. pilíř: Otevřené partnerství.

Vytvářet ve škole zdravé a příjemné prostředí i klima pro vzdělávání, rozvíjet dobré vzájemné vztahy a mezilidskou komunikaci, podporovat atmosféru sounáležitosti, neboť všichni sem patří a každý zde má své místo.

Vytvářet rovné vzdělávací podmínky pro všechny děti, pro žáky nadané i zdravotně nebo sociálně znevýhodněné. Podporujeme integraci dětí v přirozeném prostředí běžných tříd a nadále v ní budeme pokračovat.

Používat moderní a efektivní metody výuky jako např. činnostní učení, daltonské vyučování, skupinové (kooperativní) vyučování, projektové vyučování aj., které co nejaktivněji zapojují žáky do procesu učení.

Využívat ve výuce informační a komunikační technologie jako zdroj k získávání informací, dále pak k procvičování získaných znalostí v různých vyuč. předmětech a k rozvoji schopností a dovedností v práci s počítačem.

Podporovat osobnostní a sociální výchovu dětí, jejich sebedůvěru a smysl pro úctu, slušnost a toleranci.
Systematicky uplatňovat ve výuce environmentální výchovu a vzdělávání. Prostřednictvím poznání přírodních zákonitostí pěstovat u žáků hezký vztah k přírodě.

Vytvářet pracovní návyky, dodržovat pracovní postupy, respektovat a dodržovat stanovená pravidla – školní řád.

Věnovat pozornost preventivním programům. Pracujeme v projektu Bezpečná škola zaměřeného na prevenci úrazů dětí. Jako nejúčinnější primární prevenci sociálně patologických jevů využívat širokou nabídku zájmových aktivit pro smysluplné využití volného času dětí.

Podporovat a rozvíjet tradice školy a vztah dětí k regionu.

Rozvíjet komunikaci a spolupráci s veřejností, zejména rodičovskou.

Podporovat další vzdělávání všech pedagogických pracovníků školy.

Rozvíjet silné stránky školy, potlačovat a napravovat slabé, využívat příležitosti a eliminovat ohrožení.

Kalendář akcí