Podmínky provozu školy od 1. 9. 2020 dle manuálu MŠMT

 • Vstup do budovy je hlavním vchodem pro žáky, zaměstnance školy, rodiče a další osoby.
 • První školní den mohou rodiče prvňáčků do budovy školy, žáci ani rodiče nemusí mít nasazené roušky.
 • Škola bude realizovat zvýšená hygienická opatření – průběžná hygiena toalet, společných prostor ve škole a školní jídelny.
 • Výdej stravy ve školní jídelně budou zajišťovat kuchařky ŠJ – nebude umožněna samoobsluha (tácy, příbory, nápoje)
 • Osoby (žáci, rodiče, zaměstnanci a další) s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
 • Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale bude věnovat těmto příznakům zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) bude nutné volit tento postup:  a) příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy – žák není vpuštěn do budovy školy; v případě nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,

 b) příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce žáka – tuto skutečnost oznámíme zákonnému zástupci neprodleně a informujeme ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu,

 c) příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole; neprodleně dojde k nasazení roušky a umístění do kanceláře školy z důvodu izolace od ostatních přítomných žáků ve škole a současně informování zákonného zástupce žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy;

 Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

 • V případě pouhého podezření na výskyt nákazy covid-19 ve škole škola sama KHS nekontaktuje.
 • Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.
 • Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy.
 • Prezenční výuka dotčených žáků přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro distanční vzdělávání). Ostatní žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání.
 • V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem. Škola pak postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy žáci nejsou přítomni ve škole. Doporučuje se však, pokud to organizační možnosti školy dovolí, udržovat alespoň částečně distanční vzdělávání dotčených žáků, a to na základě jejich dobrovolnosti a s ohledem na jejich individuální podmínky.
 • V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd. Pravidla provozu školy se mohou měnit dle aktuální situace.

 

Mgr. Milan Budín

Kalendář akcí