Organizace návratu žáků I. stupně do školy od 25. 5. 2020

Vážení rodiče,

děkujeme za přihlášení Vašich dětí do školních skupin. Školní skupiny budou organizovány podle tříd v počtu 2 – 15 žáků. Dopolední program povedou třídní učitelé, odpolední blok bude pokračovat pouze ve třídách I. A, I. B a III. B v počtu 4 – 6 dětí. Školní skupiny se budou vyučovat ve svých učebnách kromě třídy V. B. Ta byla přestěhována do učebny VII. A v 1. patře, aby vyhověla požadavkům na prostor.

Organizace příchodu do školy:

Sraz u budovy školy bude nejpozději v 7.50 hod. Žáci 5. ročníku se budou shromažďovat na Komenského náměstí spolu s žáky 9. ročníku. Žáci 1. – 4. ročníku přijdou na školní hřiště k zadnímu vchodu do školy. Žáci mají nasazenou roušku a náhradní roušku spolu s igelitovým sáčkem budou mít u sebe. Před vstupem do budovy budou třídní učitelé vybírat od žáků vyplněné a podepsané čestné prohlášení s datem 25. 5. 2020. Bez odevzdání čestného prohlášení se žáci nemohou zúčastnit vzdělávání ve škole. Žáci s sebou budou mít učebnice (první den stačí ČJ a M, dále dle rozvrhu, který dostanou nejpozději ve středu), sešity a psací potřeby, svačinu a pití.

Po vstupu do školy se žáci přezují na chodbě před jejich učebnou a vydezinfikují si ruce. Prostor šaten bude uzavřený.

Organizace odchodu ze školy:

Časy konce dopoledního bloku (vyučování)

I. A  11.40 hod.

I. B  11.45 hod.

II.    11.50 hod.

III. A  12.15 hod.

III. B   12.15 hod.

IV. A   12.30 hod.

IV. B   12.30 hod.

V. A    12.35 hod.

V. B    12.40 hod.

V tomto čase odcházejí ze školy žáci, kteří nejsou přihlášení ke školnímu stravování formou oběda. Žáci stravující se ve škole odchází po obědě přibližně o 10 – 15 minut později. Žáci přihlášení do odpoledního bloku (obdoba školní družiny) zůstávají ve třídě i po obědě a odcházejí způsobem vyplněným v přihlášce žáka. Rodiče si mohou vyzvedávat své děti ve vestibulu školy. V případě, že tam zrovna nebude přítomen zaměstnanec školy, rodiče zvoní na kancelář školy a dítě jim bude posláno ze třídy do vestibulu.

Rozvrh vyučování a rozvrh online výuky:

Rozvrh vyučování školní skupiny bude stanoven nejpozději do středy 27. 5. 2020. V případě pěkného počasí budou děti pravidelně pobývat na školním hřišti, ovšem tak, aby se nepotkaly s dětmi z jiných skupin. Rozvrh online výuky pro děti, které zůstanou doma bude stanoven také nejpozději do středy. Dětem bude zprostředkována výuka hlavních předmětů v rozsahu dvou vyučovacích hodin denně přes Skype. Výuku Aj povedou buď třídní učitelé, nebo vyučující Aj distanční formou přes Skype z domova.

Mgr. Milan Budín

Kalendář akcí