Informace k návratu žáků I. stupně do školy

Vážení rodiče,

žákům I. stupně je v období od 25. května do 30. června 2020 umožněna osobní přítomnost ve škole. Žáci budou zařazeni do školních skupin v maximálním počtu 15 žáků (1 žák v lavici). Účast žáků je dobrovolná a složení skupin se v průběhu tohoto období nemůže měnit. Rozdělení do skupin se bude řídit následujícími kritérii: třída žáka, ročník, čas odchodu ze školy.

Organizace

Aktivity školních skupin budou realizovány pravidelně každý školní den v dopoledním a odpoledním bloku. Cílem dopoledního bloku je zajistit vzdělávání žáků v rozsahu, který škola realizuje v rámci distančního vzdělávání. Konec dopoledního bloku bude rozfázován podle ročníků, aby se předešlo setkávání žáků různých skupin při odchodu ze školy (předpokládaný konec dopolední části podle ročníků: 1. – 2. ročník 11.30 – 12.00 hod., 3. ročník 12.00 – 12.15 hod. a 4. – 5. ročník 12.20 – 12.35 hod.)

Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků a sem mohou být zařazeni pouze žáci, kteří jsou v tomto školním roce přihlášeni k pravidelné docházce do školní družiny. Ranní družina nebude poskytována. Odpolední část bude realizována nejdéle do 16.00 hod. Žák může samozřejmě ze školy odejít i dříve. Rodiče napíší do přihlášky způsob a čas odchodu dítěte ze školy.

Školní skupiny budou vstupovat do budovy školy dvěma vchody – z Komenského náměstí a z Moravcovy ulice přes školní dvůr, a to nejdříve v 7.50 hod. Žáci dodržují dvoumetrové rozestupy a mají nasazenu roušku. Přesně stanovené místo, na kterém žáky převezme vyučující, Vám bude sděleno e-mailem až po zařazení žáka do příslušné školní skupiny. Pedagogové zajistí přesun žáků do učeben tak, aby se jednotlivé skupiny nepotkávaly. Přestávky v dopolední části budou rozfázovány za stejným účelem.

Způsob přihlášení žáka

Zákonný zástupce zašle vyplněnou a podepsanou závaznou přihlášku do školy nejpozději 18. 5. 2020:

  • e-mailem na reditel@zskomenskeho.cz
  • vhozením do poštovní schránky u vstupu do budovy školy
  • poštou, případně datovou schránkou

 

Podepsané čestné prohlášení a seznámení se s vymezením osob s rizikovými faktory bude vyučující vybírat od žáků před vstupem do budovy dne 25. 5. 2020. Bez podepsaného čestného prohlášení nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

Základní pravidla pobytu ve škole

Žák má na den minimálně 2 roušky a sáček na jejich uložení. Před školou se žáci neshlukují do skupinek, dodržují od sebe rozestupy 2 metry a platí povinnost zakrytí úst a nosu. Žákům může být při vstupu do budovy a v průběhu dne změřena teplota bezkontaktním teploměrem.

Neprodleně po přezutí a po příchodu do třídy musí každý žák použít připravenou dezinfekci na ruce po předchozím umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem). Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují, nebo umyjí ruce ve své učebně.

Všichni žáci nosí ve společných prostorách roušky. O použití roušek v učebně rozhoduje pedagog. První den po příchodu do školy budou žáci seznámeni se stanovenými hygienickými pravidly, která jsou povinni dodržovat. Jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze školní skupiny.

Hygienická opatření ze strany školy budou prováděna v souladu s metodikou ministerstva školství, která je přílohou e-mailu.

Způsob omlouvání žáků

V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet.

Školní stravování

Všechny aktivity školních skupin se musí odehrávat v areálu školy. Z toho důvodu budou žáci přihlášení ke školnímu stravování obědvat v učebně, ve které se uskutečňuje vzdělávání jejich skupiny. Obědy budou dováženy ze školní jídelny formou zabalených porcí (balíčků) a jednorázového nádobí (talíře, příbory) pro každého žáka. Obědy bude žákům vydávat pedagog působící ve školní skupině.

Podrobné informace o organizaci nástupu žáků I. stupně do školy budou rodičům zaslány e-mailem a zveřejněny na webu školy nejpozději 22. 5. 2020.

Podmínky a způsob organizace vzdělávání se mohou měnit podle vývoje epidemiologické situace.

Mgr. Milan Budín – ředitel školy

Závazná přihláška

Čestné prohlášení

Metodika MŠMT

 

Kalendář akcí