Informace k zápisu k základnímu vzdělávání

Organizace zápisu:

Zápis k základnímu vzdělávání se uskuteční v úterý 9. dubna ve středu 10. dubna 2019, oba dny od 14:00 hod. do 18:00 hod. v přízemí budovy školy.

Zápis se týká dětí, které dovrší šesti let do 31. 8. 2019 a také dětí, které měly odloženu školní docházku o jeden školní rok (letos přijdou k zápisu podruhé).

K zápisu se může dostavit i dítě, které dovrší šesti let věku po 31. 8. 2019. Pokud dítě dosáhne 6 let v době od 1. 9. do 31. 12. 2019, je nutné doložit k zápisu doporučení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC). Pokud dítě dosáhne šesti let v době od 1. 1. do 31. 8. 2020, je nutné doložit navíc doporučení odborného lékaře.

Zákonní zástupci mají právo přihlásit své dítě k zápisu k základnímu vzdělávání do kterékoli základní školy dle vlastního uvážení.

Zákonný zástupce se dostaví s dítětem a při zápisu předloží průkaz totožnosti a rodný list dítěte. V případě, že zákonný zástupce bude žádat odklad, není nutné, aby se dostavil s dítětem.

V případě, že zákonný zástupce dítěte žádá o odklad školní docházky o jeden školní rok, předloží doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Pokud zvažujete odklad, doporučujeme objednat se v PPP již nyní z důvodu dlouhých objednacích lhůt na vyšetření.

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Žádost o odklad školní docházky

Kritéria přijetí dítěte do 1. ročníku:

1. Děti s trvalým pobytem ve spádové oblasti Základní školy, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace.

2. Děti s trvalým pobytem mimo spádovou oblast školy, jejichž sourozenec je již žákem školy.

3. Los

Počet žáků, které je možné přijmout: bude otevřena 1 třída s maximálním počtem 25 žáků (v případě, že bude zapsáno 35 a více žáků, budou otevřeny třídy dvě).

Kalendář akcí