Informace k zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání

Organizace zápisu:

 

Zápis k základnímu vzdělávání se uskuteční ve dnech 9. a 10. dubna 2024 od 14:00 do 18:00 hod. v přízemí budovy školy.

 

Zápis se týká dětí, které dovrší šesti let do 31. 8. 2024 a také dětí, které měly odloženu povinnou školní docházku o jeden školní rok (letos mají přijít k zápisu podruhé).

Zapsáno může být i dítě, které dovrší šesti let věku po 31. 8. 2024. Pokud dítě dosáhne 6 let v době od 1. 9. do 31. 12. 2024, je nutné doložit k zápisu doporučení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC). Pokud dítě dosáhne šesti let v době od 1. 1. do 31. 8. 2025, je nutné doložit navíc doporučení odborného lékaře.

Zákonní zástupci mají právo přihlásit své dítě k zápisu k základnímu vzdělávání do kterékoli základní školy dle vlastního uvážení.

Zákonný zástupce doloží k zápisu:

 • Online vyplněnou Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (možno vyplnit i ve škole při zápisu), kterou najdete pod tímto odkazem od 1. 4. 2024.
 • Informace zákonného zástupce při zápisu; (, pdf.)
 • Prohlášení zákonného zástupce zapisovaného dítěte; (docx., )
 • průkaz totožnosti zákonného zástupce (občanský průkaz nebo pas a povolení k pobytu);
 • rodný list dítěte;
 • v případě dítěte po odkladu školní docházky Rozhodnutí o odkladu školní docházky.

Zákonný zástupce doloží k odkladu:

 • Žádost o odklad povinné školní docházky; (, pdf.)
 • Prohlášení zákonného zástupce k odkladu; (, pdf.)
 • průkaz totožnosti zákonného zástupce (občanský průkaz nebo pas a povolení k pobytu);
 • rodný list dítěte;
 • originál doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra) – nejpozději do 31. 5. 2024;
 • originál doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa – nejpozději do 31. 5. 2024.

Podané Žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání budou vedeny pod registračním číslem. Žádáme zákonné zástupce o úplné vyplnění všech dokumentů s uvedením funkční emailové adresy, telefonního čísla a speciálních vzdělávacích potřeb dítěte.

Nejpozději v pátek 26. 4. 2024 bude na webu školy a ve vývěsce na budově školy zveřejněno Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání, kde budou uvedena registrační čísla přijatých dětí.

Kritéria přijetí dítěte do 1. ročníku:

 1. Děti s trvalým pobytem ve spádové oblasti Základní školy, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace.
 2. Děti s trvalým pobytem mimo spádovou oblast školy, jejichž sourozenec je již žákem školy.
 3. Los

Počet žáků, které je možné přijmout: budou otevřeny maximálně 2 třídy s nejvyšším celkovým počtem 50 žáků (25 žáků na třídu).

 

V případě nejasností mě neváhejte kontaktovat na tel. čísle 727 956 651 nebo emailem na: reditel@zskomenskeho.cz.

Mgr. Milan Budín – ředitel školy

 

Ke stažení: Desatero pro rodiče

Kalendář akcí