Projektový den obohatil žáky 8. ročníku o nové vědomosti

Projektem Multikulturalita jsme realizovali část průřezového tématu Multikulturní výchova. Je určen pro žáky 8. ročníků a propojuje učivo předmětů zeměpis, výchova k občanství, dějepis, informatika, svět práce, hudební a výtvarná výchova. Projekt umožňuje žákům seznámit se s rozmanitostí různých kultur, jejich tradicemi a hodnotami. Zaměřuje se především na národnosti, které jsou nejpočetněji zastoupeny nejen v celé České republice, ale i v obci Kroměříž a v naší škole. Ve středu 17. 1. 2018 si projekt ověřili žáci VIII. A. a VIII. B.

Tato problematika se dotýká mezilidských vztahů ve škole, mezi školou a rodinou, mezi školou a místní komunitou. Seznamuje se způsoby komunikace s příslušníky odlišných sociokulturních skupin, jak žijí, jaké mají zvyky a tradice, jaké je jejich typické jídlo.

Toto si vyzkoušeli a ověřili žáci v jednotlivých dílnách a nechybělo ani typické jídlo, které sami uvařili a ochutnali.  

Mgr. Martina Jurčíková, Mgr. Jana Hroncová, Mgr. Renata Večerková

Kalendář akcí